หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาววัง
อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาววัง

CASSRU ADMIN
2024-01-12 14:28:47

19 ตุลาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์ นำนักศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาววัง แห่งวังสวนสุนันทา งานหัตถศิลป์และศิงานสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา INA2101 การออกแบบสร้างสรรค์ในศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก

 
th