หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

CASSRU ADMIN
2024-01-12 14:38:21

24 สิงหาคม 2566

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ARD1101 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1, NA1 101 การวาดเส้นโดยการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 1, INA 2101 การออกแบบสร้างสรรค์ในศิลปะไทยและศิลปะตะวันตก และ INA 3205 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาประยุกต์ใช้ในการออกแบสร้างสรรค์ในอนาคต

 
th