หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5
ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5

CASSRU ADMIN
2024-01-12 14:55:37

18 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณเทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง (อดีตนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย) อาจารย์นิรุจ เจียมจรรยง (อดีตรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ) พร้อมด้วยคณะกรรมการของวิทยาลัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์, ดร.ชนกพร ไผทสิทธิกุล ตรวจความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ครั้งที่1 (กลุ่มที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/2566 ณ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th