หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป > การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1
การก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1

CASSRU ADMIN
2023-03-31 14:43:37

     นักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กับวิชาการก่อสร้างและวัสดุในงานสถาปัตยกรรม 1 (Construction and Material in Architecture 1) ในรายวิชานี้นักศึกษาจะได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติ งานโครงสร้างไม้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บ้านเรือนไทยในแต่ละภูมิภาค ภูมิปัญญาพื้นถิ่น และบ้านโครงสร้างไม้ปัจจุบัน  การก่อสร้างเกี่ยวกับโครงสร้างไม้  รวมทั้งการประสานงานและเตรียมพื้นที่อาคารสำหรับงานระบบ  โดยผ่านการเขียนแบบในระบบที่เป็นที่ยอมรับในสากลการทำหุ่นจำลองอาคารและหุ่นจำลองรายละเอียดเฉพาะส่วนของอาคาร โดยมีทีมผู้สอนวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

 
th