หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
บริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

CASSRU ADMIN
2020-07-29 10:04:55

วิทยาลัสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563 ลงพื้นที่ชุมชนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 
th