หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัครนักศึกษาใหม่
รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 5 (เพิ่มเติม)
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่.pdfลิงค์การบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565https://ad ...
2022-06-27 10:05:26
ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ 2565
ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ 2565 ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/login- กรณีที่น้องๆย ...
2022-03-07 14:36:07
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ฉบับที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-12-09 14:02:18
เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
ภาษาไทย       :  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในภาษ ...
2020-12-21 19:33:53
ประกาศย้อนหลัง
th