การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2566
1. ข้อมูลพื้นฐาน
     - โครงสร้างหน่วยงาน (O1)
     - ข้อมูลผู้บริหาร (O2)
     - อำนวจหน้าที่ (O3)
     - แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)
     - ข้อมูลการติดต่อ (O5)
     - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **


2. การประชาสัมพันธ์
     - ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)


3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     - Q&A (O8)
     - Social Network (O9)


4. การดำเนินงาน
     - แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)


5. การปฏิบัติงาน
     -  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)


6. การให้บริการ
     -   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (O14)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)
     -   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)
     -   e-Service (O17)**


7. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     -   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)
     -   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (O19)
     -   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)


8. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     -   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)
     -   ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)
     -   สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)
     -   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)


9. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
     -   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (025)
     -   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)
     -   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27)
     -   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (O28)


10. การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ
     -   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **
     -   ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)
     -   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)


11. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     -   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)
     -   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)


12. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     -   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **
     -   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)


13. การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
     -   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)
     -   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)


14. การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
     -   การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **


15. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     -  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)
     -   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)
     -   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)


16. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
     -   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42) **
     -   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **


 หมายเหตุ : ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


                                                                            กลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย

th