หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงราย
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงราย

CASSRU ADMIN
2023-06-06 15:01:42

ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงราย

ประเภท : Culture

          จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีศิลปินผู้สร้างงานศิลปะอยู่หลากหลายสาขาและมีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยและศิลปินเชียงรายได้สร้างสรรค์พื้นที่ทางศิลปะที่กลายเป็นสถาบันทางสังคม ในพื้นที่บ้านของตนเองให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะตน ที่มีแนวทางสะท้อนทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม ตลอดจนสะท้อนผลงานศิลปกรรมของตนเอง อีกทั้งจังหวัดเชียงรายนั้นมีนโยบายสนับสนุนให้เชียงรายนั้นเป็น เชียงรายเป็นเมืองศิลปะ (Chiang rai The City of Art)
          ดังนั้นโครงการศูนย์ศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมเชียงรายจึงใช้แนวคิดหลักในการออกแบบโดยมีความหมายที่สะท้อนถึง “ ข่วงขัว รวมเป็นหนึ่ง วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม “ เป็น 3 องค์ประกอบรวมถึงการนำรูปร่างลักษณ์ของ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หัตถกรรม และศิลปะ เพื่อมาดัดแปลงที่ให้เข้ากับอัตลักษณ์ทำให้เกิดรูปร่างเส้นโค้ง เส้นเฉียงและเส้นตรงที่จะนำมาออกแบบรูปทรงอาคาร และนำไปพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทรอบข้างของโครงการโดยพื้นที่ของแม่น้ำกก จึงเกิดเป็นอาคารที่มี มีรูปร่างที่อิสระ 3 ส่วน โดยทำให้เกิดการออกแบบเปลือกอาคารที่สะท้อนแนวคิดและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับบริบทและเพื่อให้เกิดความสวยงามรวมไปถึงการสะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาและวัสดุพื้นถิ่น


ผู้จัดทำ :  นายฉัตรภวิศ สื่อสกุล

 
th