หน้าหลัก > ข่าว > บรรยากาศการเรียนการสอน > พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย-ญี่ปุ่นร่วมสมัย
พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย-ญี่ปุ่นร่วมสมัย

CASSRU ADMIN
2023-06-06 15:09:11

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย-ญี่ปุ่นร่วมสมัย

ประเภท : Culture

          เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทางด้านศิลปะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยหน้าที่หลักของโครงการ คือการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะระหว่างประเทศโดยอาศัยนโยบายสนับสนุนของทางรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะสามารถนำผลงานศิลปะของไทยให้ไปเผยแผ่สู่ต่างประเทศก็ยังสามารถมีผลงานศิลปะของญี่ปุ่นที่นำมาจักแสดงในประเทศไทยเป็นการแลกเปลี่ยนอีกด้วยและอีกหน้าที่หนึ่งคือการสนับสนุนศิลปีนหน้าใหม่ๆที่ต้องการแสดงผลงานของตนสู่สารารณะด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนในทั้งสองประการนี้จะสามารถให้วงการศิลปะในไทยสามารถไปได้กว้างกลและเข้าถึงจิตใจผู้คนส่งผลให้ผลงานศิลป:มีความทรงคุณค่ามากขึ้น
          เนื่องจากโครงการเป็นการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ขึ้นมา จึงเกิดเป็นสามโหนดใหญ่ในการดำเนินการซึ่งสามารถนำโหนดมาแปลงเป็นฟังก็ชั่นได้ดังภาพ การเชื่อมต่อระหว่างโหนดจะเกิดรูปเรขาคณิตทรงสามเหลี่ยมซึ่งสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการออกแบบรูปฟอร์มอาคารรวมไปถึงส่วนประกอบต่างๆ การวางผัง แมส รูปแบบและรายละเอียดของอาคาร


ผู้จัดทำ :  นายสรกฤตย์ สาทรานนท์

 
th