หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการศูนย์กีฬาว่ายน้ำแก้วเจ้าจอม
โครงการศูนย์กีฬาว่ายน้ำแก้วเจ้าจอม

CASSRU ADMIN
2023-01-13 15:35:30

"โครงการศูนย์กีฬาว่ายน้ำแก้วเจ้าจอม" 

  (Kaew chao chom Swimming Sports Center)

#ส่วนหนึ่ง 4 ผลงานการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ภาคเรียนที่ 1/2565 

นางสาวจุฑามาศ เจตสิทธิ์ 

นายเจษฎาภรณ์ สวัสดิ์จิรพงศ์ 

นายณัฐชนนท์ พรหมขุนทอง 

นายพีรณัฐ ธนมาศพูนทรัพย์ 

ทีมผู้สอนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ภายใต้ชื่อ "โครงการศูนย์กีฬาว่ายน้ำแก้วเจ้าจอม (Kaew chao chom Swimming Sports Center" โดยให้นักศึกษาได้ออกแบบตามทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#ขอขอบคุณข้อมูลในการฝึกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 


 
th